Integritetspolicy

KAMADA LTD (nedan ”Företaget”, ”Vi” eller ”Oss”) som driver kamada.com och andra webbplatser som vi anger som föremål för denna policy (”Webbplatserna”) åtar sig att skydda sina användares sekretess (”Användaren”, ”Du” eller ”Dig”) och ska agera i enlighet med denna policy och eventuella tillämpliga lagar. Denna Integritetspolicy utgör en del av våra Villkor. Så vida inte något annat definierats innehar alla ord med inledande versal den betydelse de tilldelats i Villkoren som finns på: https://www.kamada.com/privacy-policy/

Genom att använda Webbplatserna medger Du att Du har granskat både våra Villkor och denna Integritetspolicy och samtycker till att omfattas av dem.

DATA OCH PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Medan Du använder Webbplatserna kan Du då och då behöva ange vissa personuppgifter om Dig själv, till exempel Ditt ID-nummer, fullständiga namn, Din hemadress, e-postadress, Ditt telefonnummer, namnet på organisationen där Du arbetar och Din roll i den organisationen och andra liknande personuppgifter (”Personuppgifter”). Du intygar härmed att Du tillhandahåller sådana Personuppgifter frivilligt och medger att Du inte har någon rättslig förpliktelse att tillhandahålla sådana Personuppgifter. Personuppgifter kan även omfatta hälsodata som Du tillhandahåller Oss som en del av ifyllandet av en förhandsprövningsenkät på Webbplatserna med syftet att utvärdera huruvida du är lämplig för att delta i kliniska studier och prövningar (”Enkäten”). Som en del av Enkäten kan du ombedjas att även tillhandahålla kontaktuppgifter (till exempel e-postadress och telefonnummer). Företaget samlar inte in kontaktuppgifter som Du tillhandahåller i Enkäten, utan dessa data samlas in av det medicinska teamet på prövningsplatsen.

Vidare kan vi komma att samla in och/eller ta emot uppgifter om din användning av Webbplatsen, till exempel information om var du befinner dig, tidszon, IP-adress (internetprotokoll), sidor och information som visats, hur lång tid som tillbringats på vissa sidor, datum och tid för aktiviteten och andra användningsdata.

Vi kan dessutom komma att samla in viss icke-personlig och icke-identifierbar information såsom information om användning av analysverktyg och andra verktyg som vi tillgängliggör (t.ex. information om enheten, typ av webbläsare och annan information som skickas automatiskt) samt statistisk och aggregerad information om din användning av Webbplatserna.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi kan komma att använda de Personuppgifter och data som Du tillhandahåller för
samma syfte som uppgifterna tillhandahölls Oss och i samband med anledningen
till att de tillhandahölls, inklusive för att:

Ge Dig åtkomst till Webbplatserna eller dess funktioner, inklusive i syfte att
förbättra Webbplatsernas kvalitet genom att formulera, anpassa och förstärka
Användarens upplevelse och utveckla nya tjänster och funktioner

Svara på dina e-postmeddelanden, frågor, kommenterar, förfrågningar och
klagomål och tillhandahålla Dig kundservice, teknisk hjälp och support samt hålla
kontakt med Dig i enlighet med Vårt gottfinnande och Våra interna policyer

Tillhandahålla dig information eller marknadsföring, inklusive kommersiella
erbjudanden från Oss, på Våra kunders eller affärspartners vägnar, som vi tror att
du kan vara intresserad av, förutsatt att du godkänt detta på förhand och att Du
när som helst kan begära att inte få sådan information och marknadsföring

Skicka direktpost baserat på karakterisering och segmentering

Vad gäller uppgifter som insamlas som en del av en Enkät kan Vi komma att
använda Personuppgifterna för att utvärdera din lämplighet att delta i den kliniska
prövningen, genomföra prövningen, kontakta Dig gällande ditt deltagande i
prövningen, säkerställa prövningens säkerhet och ansvarsskyldighet, genomföra
relaterad vetenskaplig och medicinsk forskning samt i andra syften som beskrivs i
informationen om prövningen som tillhandahålls potentiella eller faktiska
deltagare i prövningen.

I något annat syfte som anges i Villkoren och denna Integritetspolicy.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi behandlar endast dina Personuppgifter när Vi har rättslig grund för att göra
detta i enlighet med tillämplig lagstiftning. Den rättsliga grund Vi förlitar oss på
för behandling av Personuppgifter varierar beroende på syftet med
behandlingen:

När Vi använder Personuppgifter för att förbättra Webbplatserna eller för att
analysera statistik är grunden för vår behandling vårt legitima intresse i att
utföra sådana förbättringar och analyser

När behandling baseras på en förmodan om att kommersiella förbindelser
kommer att ingås eller som en del av genomförande av befintliga förbindelser
med Dig eller den organisation Du arbetar för

När Vi använder Personuppgifterna till reklam- eller marknadsföringsaktiviteter
ber vi om Ditt specifika, frivilliga, obuntade, informerade och separata samtycke
till sådan användning

När Vi behandlar Personuppgifter om din hälsa och ditt medicinska tillstånd är
grunden för behandling Ditt uttryckliga samtycke såväl som nödvändigheten i
denna behandling på grund av allmänhetens intresse vad gäller folkhälsa, i
enlighet med bestämmelser i tillämplig lagstiftning om hälsodata (till exempel
som ”känsliga data” eller en ”särskild kategori” av persondata).

DELNING AV UPPGIFTER

Vi delar inte med oss av dina identifierbara personuppgifter till tredje part utan
ditt uttryckliga tillstånd, förutom när detta rimligen krävs av lagstiftningen,
bestämmelser, en stämning, ett domstolsbeslut eller i syfte att lyda rättsliga
krav, eller såsom uttryckligen anges nedan:

Vi kan komma att använda tredje parts tjänsteleverantörer och skicka dem
Personuppgifter som Vi tar emot i de syften som anges i denna Integritetspolicy
(vi tillhandahåller endast dessa företag den information de behöver för att
leverera tjänsten, och de får inte använda Personuppgifterna i andra syften)

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överföra de Personuppgifter Du
tillhandahåller oss, på våra Webbplatser och/eller genom Tjänster som vi
tillhandahåller Dig, till tredje part för direkt marknadsföring från deras sida
såvida vi inte meddelar dig tydligt och får ditt uttryckliga samtycke till att dina
data delas på detta sätt

När dina Personuppgifter tillhandahålls Oss som en del av en Enkät kommer vi
att dela med oss av dina svar från Enkäten till det medicinska team som Du valt
enligt dina svar, endast för att kunna uppfylla de syften som anges i denna
Integritetspolicy.

Vi kan komma att dela med oss av Dina Personuppgifter med tredje part vid
behov för företagsrevision eller för att utreda eller besvara ett klagomål eller
säkerhetshot, för att förhindra illegal användning av våra tjänster, för att
försvara oss mot krav från tredje part samt för att bistå vid utredningar. Vi
kommer även att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av lagen,
inklusive av domstolsbeslut, eller vid brådskande omständigheter, för att skydda
personlig säkerhet, allmänheten eller våra Webbplatser
Vi kan komma att dela med oss av Dina Personuppgifter till tredje part i analysoch
statistiksyfte förutsatt att sådant utlämnande görs anonymt och inte är
personligen identifierbart

Vi kan komma att lämna ut eller överföra data och Personuppgifter i samband
med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar vid
händelse av en sammanslagning, konsolidering, förändring av kontrollen över
Företaget (eller eventuella förhandlingsprocesser som rör sådana händelser)
eller vid händelse av insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning där information
överförs till en eller flera tredje parter som en del av våra företagstillgångar

Vi lagrar insamlade Personuppgifter så länge om det behövs för att kunna
tillhandahålla tjänsterna till dig och andra och för att uppnå andra syften som
anges i denna Integritetspolicy, och vissa Personuppgifter kan finnas kvar längre
i säkerhetskopior och loggar. Oaktat ovanstående bekräftar du och samtycker till
att vi kan komma att fortsätta använda eventuell
icke-personligen identifierbar information i enlighet med denna Integritetspolicy
utan tidsbegränsning även efter att Du slutat använda våra Webbplatser och
tjänster oavsett anledning.

Om du är bosatt i Israel bekräftar och samtycker du, i den mån Personuppgifter
om Dig överförs till tredje part, enligt ovanstående, till att denna tredje part kan
befinna sig utanför Staten Israels gränser. Vissa länder som Dina
Personuppgifter kan komma att överföras till kan ha olika nivåer av skydd av
personuppgifter och andra uppgifter som inte är lika höga som i Israel, och du
samtycker härmed uttryckligen till att vi överför dina uppgifter till sådana länder

Om du är bosatt i EU/EES kan Personuppgifter om Dig överföras till mottagare i
länder som kan ligga utanför EU/EES och som i vissa fall kan ha en lägre nivå av
skydd än det inom EU/EES. När personliga data överförs till länder utanför
EU/EES, till jurisdiktioner som inte fått något beslut om adekvat skydd av
Europeiska kommissionen, använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av
Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig nivå av skydd för dina
personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns på följande länk:
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en#eu-standard-contractual-clauses.

STATISTISK INFORMATION

Vi kan komma att använda verktyg och tjänster för dataanalys och använda oss
av tredje part som tillhandahåller tjänster för statistisk analys om användningen
av Webbplatserna. Tredje part samlar in och analyserar information om
omfånget av användningen av Webbplatserna, användningsfrekvens m.m. Den
information som samlas in och analyseras är väsentligen statistisk, identifierar
Dig inte personligen och är avsedd för analys-, forsknings- och
övervakningssyften.

KAKOR

Vi kan komma att använda kakor eller andra i branschen erkända tekniker för att
automatiskt samla in viss information när du använder våra Webbplatser (gemensamt
”Kakor”) för att hjälpa oss att förstå hur du använder Webbplatserna och förbättra din
onlineupplevelse.
Användningen av Kakor kan ske i en mängd olika syften, inklusive rutinmässig och
korrekt drift av Webbplatserna såväl som för att samla in statistiska data om
användningen av dem, för att anpassa Webbplatserna efter dina personliga
preferenser och i informationssäkerhetssyfte. Kakor är textfiler som din webbläsare
skapar enligt kommandon från våra datorer. Vissa Kakor upphör att gälla när du
stänger din webbläsare, medan andra sparas på datorns hårddisk.

Om du inte vill ta emot Kakor kan du undvika detta genom att ändra webbläsarens
inställningar. Använd webbläsarens hjälpfil för att uppnå detta. Att radera och blockera
Kakor påverkar användningen av Webbplatserna och eventuellt kommer delar av dem
inte att fungera.ANDRA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER
Våra Webbplatser kan innehålla länkar till ett antal webbplatser som kan erbjuda
användbar information till våra besökare. Vi delar inte med oss av dina
Personuppgifter till dessa webbplatser och Vi tar inte ansvar för deras
integritetspraxis. Det bör förtydligas att denna Integritetspolicy inte gäller på de
webbplatserna. Vi driver inte och underhåller inte de webbplatserna, och det faktum
att vi länkar till deras innehåll innebär inte att vi samtycker till innehållet och utgör
ingen garanti för dess tillförlitlighet, aktualitet eller legitimitet. Även om Vi väljer våra
affärspartner noga ansvarar Vi inte för integritetspraxis på Webbplatser som drivs av
tredje part och som våra Webbplatser innehåller länkar till. När du har lämnat våra
Webbplatser bör du kontrollera tillämplig integritetspolicy på tredje partens webbplats
för att fastställa hur de hanterar eventuell information som de samlar in från dig.

REGISTRERADES RÄTTIGHETER

I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du utöva diverse rättigheter gällande
Dina Personuppgifter.
Om du är bosatt i Staten Israel har du enligt Sekretesskyddslagen, 5741-1981
(nedan ”Lagen”) rätt att få granska information om dig själv som finns lagrad i
en databas (enligt definitionen i Lagen). Användare som vill granska sådan
information ska kontakta Oss skriftligen på något av de sätt som föreskrivs i
Sekretesskyddsbestämmelserna (Villkor för granskning av information och
förfaranden för överklagande mot vägran att begära granskning), 5741-1981
(nedan ”Bestämmelserna”) eller genom att kontakta kundtjänst på: +972 (08) 9406472
eller via e-post till Företagets uppgiftsskyddsombud på [email protected]. När
du har granskat informationen om Dig själv enligt ovanstående kan Du begära
att denna information ska rättas eller raderas om Du anser att informationen är
inkorrekt, otydlig eller inte aktuell genom att kontakta Företaget via
rekommenderat brev på de sätt som föreskrivs i Bestämmelserna samt genom
att kontakta kundtjänst på +972 (08) 9406472 eller via e-post till Företagets
uppgiftsskyddsombud på [email protected].En sådan begäran förpliktigar inte
Företaget att rätta eller radera informationen.

Om du är bosatt i EU/EES kan du begära att dina personuppgifter rättas eller
raderas. Observera dock att om de raderas kan detta innebär att Företaget inte
kan behandla någon begäran från dig eller tillhandahålla Dig några begärda
tjänster. Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter ur våra
register. Du har rätt att begära en begränsning av användningen av dina
personuppgifter (till exempel om du anser att informationen är inkorrekt) eller
att användningen av dina personuppgifter upphör (till exempel vad gäller
användning av uppgifterna för att förbättra våra tjänster). Du har rätt att
motsätta dig all vår behandling av dina personuppgifter. Alla ovanstående typer
av begäran är föremål för begränsningar som anges i tillämplig lagstiftning, och
vi förbehåller oss rätten att neka en sådan begäran med lämpligt resonemang.
En eventuell begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovanstående ska
skickas till de kontaktuppgifter som anges nedan.
Vi har utsett GRCI Law Limited till vår representant i Storbritannien. Om du vill
utöva dina rättigheter enligt Storbritanniens dataskyddsförordning (GDPR) eller
har några frågor som rör dina rättigheter eller integritet i allmänhet ber vi dig
att skicka ett e-postmeddelande till vår representant på [email protected].
Inkludera namnet på Företaget när du kontaktar vår representant.

SÄKERHET

Vi kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att ge säkerhet åt Dina
Personuppgifter, inklusive tekniska, administrativa och fysiska
säkerhetsanordningar, med beaktande av den aktuella teknologiska nivån,
kostnaderna för implementering samt behandlingens karaktär, omfång, kontext
och syften såväl som risken för behandling av dina personuppgifter. Medan vi
strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi dock inte säkerställa
säkerheten för den information du överför till oss, så vi ber dig att vidta alla
försiktighetsåtgärder du kan för att skydda dina personuppgifter när du befinner
dig på internet. Företaget skall inte ansvara för eventuella skador som orsakas
av utlämnande av information som det innehar.

UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna Integritetspolicy då och då. Om
väsentliga ändringar görs lägger Vi ut ett meddelande på Webbplatsen.
Om du har frågor eller funderingar om denna Integritetspolicy eller om Villkoren
får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret på Webbplatsen, per telefon: +
972 (08) 9406472, eller via e-post: [email protected].

Integritetsmeddelande

Genom att använda Webbplatsen godtar du dess Villkor, inklusive villkoren i vår
integritetspolicy som finns på: https://kamada.com/privacy-policy/ (the “Privacy
Policy”).
(“Integritetspolicyn”).
OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA VILLKOR SKA DU INTE ÖPPNA ELLER
ANVÄNDA NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN.
Kamada respekterar Webbplatsens besökares integritet. Kamada samlar inte in
personligt identifierbar information från besökare av denna Webbplats förutom
sådan som du medvetet och frivilligt tillhandahåller, till exempel när du fyller i en
förhandsprövningsenkät med syfte att utvärdera huruvida du är lämplig för att
delta i Kamadas kliniska forskningsstudie eller registrerar dig för att kontaktas
och få information. Kamada säljer inte och lämnar inte ut information som
tillhandahålls på denna Webbplats till tredje part, förutom enligt vad som anges i
vår Integritetspolicy. .
När du besöker denna Webbplats kan viss information, som kan innefatta
personliga data, komma att passivt samlas in genom användning av kakor,
internettaggar eller annan insamling av navigationsdata inklusive men inte
begränsat till loggfiler, serverloggar eller klickströmmar. Din webbläsare överför
automatiskt viss sådan information till denna Webbplats [Obs! Sådan
information kan anses utgöra identifierbara personliga data enligt GDPR].